Professional Construction Service

Professional Construction Service
Roni 408-674-1700
or 408-660-5525

-Remodeling
-Room addiction (add phòng, làm garage thành phòng)
-Kitchen
-Bathroom ( làm nhà tắm)
-Painting (Sơn trong và ngoài)
-Roofing (thay máy nhà)
-Windows & Doors ( thay cửa và cửa sổ)
-Flooring ( lót gỗ, lót gạch)
-Patios
-Plumbing (thay và sữa chửa ống nước)

Đảm bảo việc làm tận tâm, uy tính, giá cả nhẹ nhàng

Professional Construction Service
Roni 408-674-1700
or 408-660-5525

-Remodeling
-Room addiction (add phòng, làm garage thành phòng)
-Kitchen
-Bathroom ( làm nhà tắm)
-Painting (Sơn trong và ngoài)
-Roofing (thay máy nhà)
-Windows & Doors ( thay cửa và cửa sổ)
-Flooring ( lót gỗ, lót gạch)
-Patios
-Plumbing (thay và sữa chửa ống nước)

Đảm bảo việc làm tận tâm, uy tính, giá cả nhẹ nhàng