Lệnh shelter in place sẽ kéo dài đến ngày 1 tháng 5 theo KTVU FOX 2