Cần người có sức khỏe chăm sóc người bệnh cụ ông không di động 70 tuổi

Cần người có sức khỏe chăm sóc người bệnh cụ ông 70 tuổi. Làm từ thứ hai đến thứ sáu, 9 am gio sang đến 1 pm trưa
Xin liên lạc co Ann 408-637-0570