4PN/2.5PT, nhà có solar panel, tiết tiệm điện. Nhà có đồ đạc để dùng

789-nelson-valley-rd-unit-101-camp-douglas-wi-primary-photo

4PN/2.5PT, nhà có solaar panel, tiết tiệm điện. Nhà có đồ đạc để dùng. Huy (408) 316-8935

nhà ở khu nào vậy, không thấy giá bao nhiêu